9 february 2016

Bij vervanging van VR (verbeterd rendement) Cv-ketels zal moeten worden gekozen voor het plaatsen van nieuwe HR (hoog rendement) Cv-ketels. VR Cv-ketels in gesloten uitvoering zijn vanwege Europese regelgeving uit de handel genomen.

In flatgebouwen zijn de Cv-ketels van boven elkaar gelegen woningen vaak aangesloten op een CLV systeem (gecombineerd rookgasafvoer- en verbrandingsluchttoevoer systeem) Als dit het geval is zullen de aangesloten oude VR Cv- ketels in één actie gelijktijdig dienen te worden vervangen waarbij vaak tevens het CLV systeem moet worden aangepast. Een CLV systeem waarop VR ketels zijn aangesloten is doorgaans voorzien van een z.g. drukvereffeningsopening.
De reden voor het vervangen in één actie is dat het veilig functioneren van een CLV systeem niet kan worden gegarandeerd als er zowel bestaande VR als nieuwe HR ketels op één en hetzelfde CLV systeem zouden worden aangesloten. Dergelijke combinaties zijn niet getest op veilige werking en/of goedgekeurd.

Door de verschillen in rookgastemperatuur en condensatie eigenschappen van de rookgassen van VR en HR ketels is het risico van recirculatie of terugstroming van rookgassen niet uitgesloten als beide types ketel op één en hetzelfde CLV systeem zouden worden aangesloten. Waar en in welke mate problemen ontstaan is lastig exact te voorspellen aangezien veel factoren waaronder ook atmosferische omstandigheden en gebruikerspatronen een rol spelen.

Ter toelichting, een drukvereffeningsopening aan de voet van een CLV systeem werd in het verleden voornamelijk aangebracht om te voorkomen dat oudere ketel types (veelal VR ketels) t.g.v. te veel thermische trek in storing zouden gaan. Via de opening werd lucht bijgemengd om de trek te verminderen. Een nadelig gevolg van deze drukvereffeningsopening kan echter zijn dat (afhankelijk van o.a. de situering van het CLV systeem) er met name bij de onderste ketels recirculatie (= terugstroming van rookgassen via de drukvereffeningsopening) kan ontstaan waardoor deze ketels niet meer goed functioneren. Dit zal doorgaans plaats vinden in de ochtendperiode bij de opstart van ketels als het CLV systeem nog in koude toestand is.
Nieuwe HR ketels hebben een lage rookgastemperatuur maar kunnen relatief veel thermische trek verdragen. Om deze redenen is een dergelijke drukvereffeningsopening ongewenst bij toepassing van modernere HR ketels, door de relatief lage rookgastemperatuur zou het risico van recirculatie worden versterkt bij een open drukvereffeningsopening.

Door de lagere rookgastemperatuur echter is terugstroming van rookgassen op de tussenliggende lagen eveneens niet uitgesloten, ook alleen bij alleen maar aangesloten HR ketels. Om deze reden is het belangrijk dat in de nieuw geplaatste HR ketels terugstroomkleppen in het rookgasafvoercircuit zijn opgenomen.
Bij vervanging van de Cv-ketels dient, volgens de geldende regelgeving, tevens het rookgasafvoersysteem te worden onderworpen aan een grondige inspectie, zie mijn eerdere nieuwsbericht.

Terug naar overzicht

Meer